«گفتمان نواندیشی دینی قادر به قرائت درستی از اسلام ...