حمایت از تولید به شعار ختم نشود/ مصرف کالای داخلی باید به فرهنگ تبدیل شود