500 میلیاردریال برای بدهی بیمه ای خبرنگاران و هنرمندان اختصاص یافت