رعایت نکردن موازین بهداشتی سفره خانه ای در کیش را تعطیل کرد