نظارت بر روند اجرای توافق هسته ای/پیام مجلس به دنیا برای حمایت از تیم مذاکره کننده است