تقابل شاگردان تارتار و منصوریان در دیدار صبای قم و نفت تهران