حضرت امام خمینی (ره) اسلام را از مهجوریت و غربت خارج کرد