بیشترین فروش نمایشگاه کتاب تاکنون مربوط به بخش دانشگاهی بوده است