جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به داخل سالن/جلوگیری از ورود پلاکاردهای منتقدین و ضرب و شتم آن ها