نخستین مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان برگزار شد