تشییع پیکر صادق آیینه‌وند روی دوش اهالی فرهنگ و اندیشه