توقف نماد کالسیمین،بازگشایی نماد آهن و فولاد ارفع، اوراق مشارکت سیمان کردستان