قدر زر زرگر شناسد و قدر فرش دستباف ايراني را بيگانگان!