عارف: باید گفتمان خود را به گفتمان مردم نزدیک کنیم