گسترش فولاد – پرسپولیس؛ نبرد با اسلحه های پنهان برانکو