اختصاص 40 میلیارد ریال برای نوسازی مدارس منطقه آزاد ماکو