در مراسم تشییع دکتر آیینه وند مطرح شد: او نظریه پرداز ...