امکانات کشور برای پیشرفت اقتصادی مهیاست/ بالاترین فسادها در سیستم بانکی بروز کرده است