راه اندازی تماشاخانه های محلی در کشور/ اختصاص ۲۰ درصد بودجه به استان ها