مرحوم آیینه وند رشته مطالعات زنان را از خود به یادگار گذاشت