ماجرای تفحص روی کانال والمری که به شهادت در فکه منجر شد