درودگر: با این شیوه واگذاری سرخابی‌ها، هواداران را سر کار گذاشته‌اند