برگزاری نشست «کارآفرینان ایرانی و اتاق بازرگانی در دوره رضا‌شاه»