جشنواره دست‌های کوچک دعا با هدف نشر ارزش های دینی برگزار می شود