ابهام زدایی در زمینه مهدویت و مقابله با آسیب های موعود شناسی