افتتاح نمایشگاه روابط عمومی ایران با حضور رئیس مجلس