شخصیت مبارز امام خمینی(س) دیگر وجوه شخصیتی ایشان را تحت الشعاع قرار داده است