نمایشگاه دستاوردهای متخصصان روابط عمومی با حضور رئیس مجلس افتتاح شد