حضور کروس در بازی برگشت رئال – یووه در هاله‌ای از ابهام