طی چند روز گذشته ۲۱۳۱ مگاوات برق با کشورهای همسایه مبادله شد