افزایش حق مسکن کارگران فعلاً از دستور کار دولت خارج شد