درمان به موقع ناهنجاری های جسمی حرکتی دانش آموزان هزینه های آنان را کاهش می دهد