مجلس مواضع خود در قبال تهدید آمریکا را درقالب بیانیه اعلام می‌کند