معلمان نمونه‌ ناحیه‌ دو کرمان از سوی شهرداری تجلیل شدند