حمید طهایی:در البرز 14 منطقه حاشیه نشین داریم/ جمعیت پذیری البرز بیش از سه درصد است