دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور معرفی شد