فرآیند تملک در تمامی شرکت‌های وزارت نیرو همسان‌سازی می‌شود