جادوگرانی که به حقه‌های خود ثروتمند شده‌اند+ میزان ثروت