فرنگی‌کاران ایران حریفان خود را شناختند/قرعه سخت برای نمایندگان ایران