۷۰۰ مورد تعمیرات و پشتیبانی خطوط لوله نفت و گاز گچساران انجام شد