دعوت از علی کریمی به رقابت های جام صلح و دوستی در آمریکا