گردهمایی مربیان هنری کانون پرورش فکری خوزستان در اهواز