بانوی ایرانی که برای تلاوت در مسابقات اردن همه مردها را از سالن بیرون کرد