سازمان ملل: تروریستها در سوریه زنان را خرید و فروش می کنند