قبل از اینکه به پرسپولیس بیایم آوازه هوادارانش راشنیده بودم