مناطق آزاد به مراکز قاچاق قانونی کالا تبدیل شده‌اند