اعزام شمشیربازان اسلحه سابر به جام جهانی نیویورک و ۷ رویداد دیگر