ضریب 20 هزار تومان برای خدمات آزمایشگاهی از هفته‌ گذشته اجرا شده است