علي کريمي به مسابقات جام صلح و دوستي آمريکا دعوت شد