برگزاری سومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و فرش ماشینی در قزوین